[TR] Android Hareket Sensoru kullanimi

Thu, Aug 20, 2015 One-minute read

Android’de chazın hareket etmesi halinde, hareket sensöründen x,y,z koordinatlarında ivmelenme bilgilerini alabiliriz. Bu ivmelerden √(x*x + y*y + z*z) hesaplamasını yaparak gerçek ivmeye ulaşabiliriz. Not: Mobil cihazınızın ayarlarını kontrol ederek sensörün açık olduğundan emin olunuz.

public class MotionActivity extends Avtivity implements SensorEventListener{
  private SensorManager sensorMan;
  private Sensor accelerometer;
  private float[] mGravity;
  private float mAccel;
  private float mAccelCurrent;
  private float mAccelLast;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_motion);
    ...
    sensorMan = (SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    accelerometer = sensorMan.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
    mAccel = 0.00f;
    mAccelCurrent = SensorManager.GRAVITY_EARTH;
    mAccelLast = SensorManager.GRAVITY_EARTH;
  }
  //sensor tekrar devreye girer
  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    sensorMan.registerListener(this, accelerometer,
      SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);
  }
  //sensor devre disi
  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    sensorMan.unregisterListener(this);
  }

  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER){
      mGravity = event.values.clone();
      //sensorden elde edilen ivme bilgileri
      float x = mGravity[0];
      float y = mGravity[1];
      float z = mGravity[2];
      mAccelLast = mAccelCurrent;
      mAccelCurrent = FloatMath.sqrt(x*x + y*y + z*z);
      float delta = mAccelCurrent - mAccelLast;
      mAccel = mAccel * 0.9f + delta;
      //sensorun calisacagi minimum ivme
      if(mAccel > 3){
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Hareket tespit edildi!",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }

  @Override
  public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
    // required method
  }
}